Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 


12.08.2022

Lion of Judah

Lion of Judah.jpgGod liet me een leeuw zien om te schilderen. De Leeuw van Juda in al Zijn kracht. Maar toen wees God me erop dat ik een Lam moest schilderen zoals in Openbaring vermeld staat. (openb 4:5-6) De Leeuw van Juda zag eruit als een Lam dat geslacht is.
Het laatste wat de wereld heeft gezien van Jezus aardse leven is en Lam dat geslacht is. In zwakheid aan een kruis onherkenbaar vernederd.-Lion of Judah.jpg

1 kor1:18 zegt want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons door behouden worden, is het de kracht van God.

Wat Jezus voor ons deed gaat tegen alles in wat de wereld onder kracht en sterkte verstaat. Maar juist in zwakheid door geloof wordt Gods kracht zichtbaar.
Als we geloven in de opgestane Heer mogen we delen in die kracht.
In Jezus leven vertrouwde Hij in alles op Zijn Vader. Geen aardse kracht maar geestelijke kracht. Hij roept ons te vernederen voor Hem, dwaas te zijn naar wereldse maatstaven, God de controle te geven en afhankelijk van Hem te leven, te luisteren naar Zijn stem. Nu is de tijd! Het zal zwakheid zijn voor de wereld maar hoe meer afhankelijk je van God bent, hoe meer Gods kracht in je leven zichtbaar zal zijn. Een kracht die zelfs de dood overwint!
Ben je er klaar voor?

___

LION OF JUDAH

God showed me a lion to paint. The Lion of Judah in all His might. But then God pointed out to me that I should paint a Lamb as stated in Revelation. (Revelation 4:5-6) The Lion of Judah looked like a Lamb that has been slain.
The last the world saw of Jesus’ earthly life is a Lamb slain. In weakness on a cross humiliated beyond recognition.

1 Cor 1:18 says For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us through being saved it is the power of God.

What Jesus did for us goes against everything the world understands by power and strength. But it is precisely in weakness through faith that God’s power becomes visible.
If we believe in the risen Lord, we may share in that power.
In Jesus’ life He trusted His Father in everything. Not earthly power but spiritual power. He calls us to humble ourselves before Him, to be foolish by worldly standards, to put God in control and to live dependent on Him, to listen to His voice. Now is the time! It will be weakness to the world, but the more you depend on God, the more God’s power will be visible in your life. A power that conquers even death!
Are you ready for it?

Admin - 19:09 @ leeuw, lam | Een opmerking toevoegen