Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 12.08.2022

Soter

Soter.jpgDit schilderij heeft als titel ’soter’ gekregen, dit is Grieks voor Redder, Genezer en Bevrijder. Jezus heeft door Zijn lijden en dood betaald voor onze redding, genezing en bevrijding.
-Soter.jpg
Zo zie je op het schilderij een zonsopgang en licht. Een stralend nieuwe dag, een nieuwe tijd, die aanbreekt in al zijn kleur, een volledig nieuw koninkrijk!

Psalm 2 vertelt ons over Jezus die alle volken tot Zijn die eigendom krijgt. En hen zal hoeden met een ijzeren scepter.
Die scepter geeft Hij voordat Hij opvaarde naar de hemel in Mat 28:18 over aan allen die in Hem geloven. In Zijn Naam ontvangen wij alle macht en kracht om te heersen in Zijn koninkrijk. Een koninkrijk van leven, vrijheid en overvloed.

De kroon staat voor onze identiteit in Christus, we zijn een nieuwe schepping! De zonden die God ons vergeeft door Jezus lijden en dood die zijn niet meer! Volledig gerechtvaardigd in Hem!

Daarom zie je onderaan het kruis een kroon en een scepter liggen.
Als wij ons leven, onze problemen bij Jezus brengen, gaan wij binnen in Zijn koninkrijk. En ontvangen wij uit genade een gouden kroon en een scepter. Om in Jezus Naam te heersen in ons leven als, koningen en priesters, als erfgenamen en kinderen van de allerhoogste God.

___

SOTER

This painting has been given the title ’soter’, which is Greek for Savior, Healer and Liberator. Jesus has paid for our salvation, healing and deliverance through His suffering and death.

In the painting you see a sunrise and light. A bright new day, a new time, dawning in all its color, a whole new kingdom!

Psalm 2 tells us about Jesus getting all nations to be His property. And will rule them with an iron sceptre.
He hands over that scepter before He ascended to heaven in Mat 28:18 to all who believe in Him. In His Name we receive all might and power to reign in His kingdom. A kingdom of life, freedom and abundance.

The crown represents our identity in Christ, we are a new creation! The sins that God forgives us through Jesus’ suffering and death are no more! Completely justified in Him!

That is why you see a crown and a scepter at the bottom of the cross.
When we bring our lives, our problems to Jesus, we enter into His kingdom. And by grace we receive a golden crown and a scepter. To reign in our lives in Jesus Name as, kings and priests, as heirs and children of the Most High God.

Admin - 19:05 @ kruis, kroon, scepter | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments