Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 01.09.2022

Mountain of inherritance

mountain of inherritance blog.jpg
Dit beeld ontving ik 2x in eerst instantie van een afstand, waar ik vooral heel veel bomen zag staan. Ik zou ze niet kunnen tellen. 
Later zag ik dit beeld van dichterbij en werd me duidelijk dat de vele bomen op een berg stonden.
Voor mij laat dit beeld Gods Koninkrijk zien, de berg Sion. De kroon is het heiligdom waarvandaan Jezus regeert. God regeert voor eeuwig en altijd. Hij is het licht. Het licht komt uit het heiligdom zelf.

Ik werd gewezen op de tekst uit Ex 15:17-18 waar staat:

17. U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben.
18. De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd!
mountain of inherritance jpg.jpg

Het is de lofzang van Mozes, voor deze tekst is Gods volk net bevrijd uit slavernij. 
De bomen stellen Gods volk voor bevrijd uit slavernij en op de berg geplant. 
Deze cederbomen blijven altijd groen, het zijn sterke hoge bomen, hun hoogte wordt soms wel 50-60m hoog en de wortels zijn sterk geworteld in de Rots, op de berg Sion.

Bekleed met Jezus bloed, één met Jezus, zijn wij Gods volk geworden. 
Het mooie vind ik dat cederbomen rode strepen in het hout hebben, ik vond het een prachtige beeltenis van één zijn met Jezus. Stevig geplant op de Rots. Op de berg waar we onze erfenis mogen ontvangen. (Ex15:17 KJV)

De waterval uit Gods troon, het water wat leven geeft. Wat het land voorziet van water. (Openbaring 22:1) 
De bron waaraan wij mogen staan. God is de Voorziener, Hij is trouw. Wij mogen door Jezus gaan naar Zijn heiligdom en daar onze toevlucht vinden. Hij is trouw tot in alle eeuwigheid!

Ik had eens opgezocht hoe die bomen zo op een rots konden groeien, en wat blijkt zo’n 5 tot 10 meter onder de oppervlakte zit meer dan genoeg water. Zaden vallen in de kleine scheurtjes, de wortels ontwikkelen in de winter en in de lente gaat het zaad ontkiemen.

Mooi om te zien dat het zo vaak ook gaat in ons  leven. In de winter periode wortelen we diep in Hem, om zo te groeien en in de lente te kunnen ontkiemen en vrucht te gaan dragen! Blijf diep geworteld in Hem! Daar zal altijd in welk seizoen ook meer dan genoeg water te vinden zijn om te groeien en vrucht te dragen. Jezus is de Rots in ons leven. 

Tot we als Jezus terugkomt Hem zullen zien in alle heerlijkheid!

Heb je een andere indruk gekregen? Of een opmerking bij dit schilderij? Voel je vrij een opmerking te plaatsen onder deze blog!

Binnenkort kan je het origineel of een afdruk bestellen via de pagina schilderijen

___

MOUNTAIN OF INHERRITANCE

I received this image 2x initially from a distance, where I mainly saw a lot of trees. I couldn’t count them. Later I saw this image closer and it became clear to me that the many trees were on a mountain.
To me, this image shows God’s Kingdom, Mount Zion. The crown is the Sanctuary from which Jesus reigns. God reigns forever and ever. He is the light. The light comes from the sanctuary itself.
I was pointed to the text from Ex 15:17-18 which says:
17. Thou shalt bring them and plant them in the mountain which is thine own, thy dwelling place which thou hast made, O Lord, the sanctuary, O Lord, which thine hands have established.
18. The LORD will reign forever and ever!
It is the hymn of Moses, for this text God’s people have just been freed from slavery. The trees represent God’s people freed from bondage and planted on the mountain. These cedar trees always remain green, they are strong tall trees, their height sometimes reaches 50-60m and the roots are strongly rooted in the Rock, on Mount Zion.
Clothed in Jesus’ blood, one with Jesus, we have become God’s people. I think it’s beautiful that cedar trees have red stripes in the wood, I thought it was a beautiful image of being one with Jesus. Firmly planted on the Rock. On the mountain where we may receive our inheritance. (Ex 15:17 KJV)
The waterfall from God’s throne, the water that gives life. What it provides with water. Revelation 22:1 The well at which we may stand. God is the Provider, He is faithful. We may go through Jesus to His sanctuary and find refuge there. He is faithful for all eternity!
I once looked up how those trees could grow on a rock like that, and it turns out there is enough water about 5 to 10 meters below the surface. Seeds fall into the small cracks, the roots develop in the winter and the seed germinates in the spring.
Nice to see that it happens so often in our lives. In the winter period we root deeply in Him, in order to grow and to be able to germinate and bear fruit in a spring! Stay deeply rooted in Him! There will always be more than enough water to grow and bear fruit in any season. Jesus is the Rock in our lives. Until when Jesus returns we will see Him in all glory.

Admin - 15:42 @ kroon, waterval, bomen | Een opmerking toevoegen