Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 07.09.2022

Hoor je? - Do you hear?

Hoor je.jpgDe wereld beeft. Een geroffel van uitputting, verwachting en ongeduld. Er staat iets groots te gebeuren!
Ik heb je vast en Ik laat niet los. Wees niet bang, Ik ben bij je tot de voleinding der wereld.

De wereld zucht en beeft.
Halleluja Jezus overwon! Elke pijn en elke duisternis verslagen! Hij is Heer halleluja! Tot in alle eeuwigheid. Zie Hem stralen het Lam van God. Voor eeuwig zijn heerschappij! Zie het Lam dat overwon, zie Hem Koning en Heer!

Hoor je het de trilling die over de aarde gaat?
Hoor je het?

De verwachting van vele eeuwen. Nu komt het bij elkaar, het is de tijd. Er zal overwinning zijn.

Hoor je de trilling?
Hoor je?
Zie je de aarde, de schepping zuchten?

Het is tijd sta op leger van de Allerhoogste en trek je harnas aan. Sta op en straal, shine!
Ik, de Almachtige leid je in de strijd!
Mij als een huis die gebouwd is op de rots. Ik laat je niet vallen.

Hoor je mijn kind? 

Ga en verspreid Mijn Woord.
Het is tijd!
Kort is de tijd, zij aan zij ogen op Mij. Hetzelfde doel. Eén Aanvoerder. Volg Mij nú is de tijd. Adem ingehouden, stilte voor de storm? Hoor je de hartslag? In de stilte buiten de chaos? Als 1 stem is de stilte.
Nu niet meer stil, het begint, hallelujah!
De morgenstond breekt aan. Leger van God. De lucht kleurt rood. Het is tijd, nog even, heel even. Maak je klaar!

Ieder die wilt zien zal zien!
Een ieder zál zien en buigen voor Mij.

Deze woorden ontving ik 2 weken geleden, ik heb het idee dat ik deze moet delen. Ik geloof dat deze woorden niet alleen voor mij bestemd waren, maar misschien ook voor jou. De tijd is kort en God roept ons op, in onze bestemming te gaan wandelen. Te luisteren naar Zijn stem.

God liet mij een geluid horen, een trilling. Alsof veel mensen zich vroeg in de morgen klaarmaken voor een dag, maar de ochtend is nog zo vroeg dat alles in stilte gebeurt, maar toch is de stilte doorbroken. Een trilling die de stilte doorbreekt.

Het is tijd om op te gaan staan en onze plaatsen in te nemen in Gods leger. Het maakt niet uit waar je staat in jou ogen, hoe groot of klein je ook bent. God heeft jou uniek gemaakt om op een unieke plaats te lopen, zij aan zij samen met onze broeders met zusters. In eenheid! Ieder op zijn manier.
De tijden veranderen, het duurt allemaal niet lang meer. Neem je plek in nu het nog kan.
Luister naar Zijn stem, Hij die jou leid op de weg achter Hem aan.

___

DO YOU HEAR?

The world trembles. A drumbeat of exhaustion, expectation and impatience. Something big is about to happen!
I’ve got you and I’m not letting go. Do not be afraid, I am with you to the end of the world.

The world sighs and trembles.
Hallelujah Jesus conquered! Every pain and every darkness defeated! He is Lord hallelujah! For all eternity. Behold Him shine the Lamb of God. Forever his reign! Behold the Lamb that conquered, behold Him King and Lord!

Do you hear the vibration that goes over the earth?
Do you hear it?

The expectation of many centuries. Now it comes together, it’s time. There will be victory.

Do you hear the vibration?
Do you hear?
Do you see the earth, creation groaning?

It’s time arise army of the Most High and put on your armor. Get up and shine, shine!
I, the Almighty, lead you into battle!
Me like a house built on a rock. I will not let you down.

Do you hear my child?

go and spread My Word.
It’s time!
Time is short, side by side eyes on Me. Same goal. One Captain. Follow Me now is the time. Hold your breath, calm before the storm? Can you hear the heartbeat? In the silence outside the chaos? As 1 voice is the silence.
Now no more silent, it begins, hallelujah!
The dawn breaks. Army of God. The sky turns red. It’s time, just a little while, just a little while. Get ready!

Anyone who wants to see will see!
Everyone will see and bow before Me.

___

I received these words 2 weeks ago, I feel I have to share them. I believe these words were not just for me, but maybe for you as well. Time is short and God calls us to walk in our destiny. To listen to His voice.

God made me hear a sound, a vibration. As if many people get ready for a day early in the morning, but the morning is still so early that everything happens in silence, yet the silence has been broken. A vibration that breaks the silence.

It’s time to stand up and take our places in God’s army. It doesn’t matter where you stand in your eyes, no matter how big or small you are. God made you unique to walk in a unique place, side by side with our brothers and sisters. In unity! Each in his own way.
Times are changing, it won’t be long now. Take your place while you still can.
Listen to His voice, He who leads you on the way after Him.

Admin - 19:20 @ algemeen, profetisch | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments