Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 20.12.2022

Stap in Mijn Glorie - Step into My Glory

Stap in mijn glorie.jpgDeze ochtend tijdens mijn stille tijd met God schreef ik een aantal woorden met de Heilige Geest die ik graag wil delen, omdat ik weet dat het niet voor mij alleen bestemd is:

Wees volledig afhankelijk van Mij, dood voor de wereld. Eén met Mij, één in Mij. Mijn werken zal je doen en groter.

Eenheid is de kracht. Eenheid met Mij en elkaar.

Volledig in het licht van Mijn heerlijkheid en glans. Zodat je een lamp zal zijn hoog op de berg voor de volken. Ze zullen komen en drinken van het Levend water dat uit je zal stromen. Ik zal je vullen, overvloed zal je ervaren. Je zult uit blijven delen tot een ieder die komt verzadigd zal zijn. Stap in Mijn glorie en straal!

Een uur later las ik deze bijbeltekst:

“Rise up in splendor and be radiant,
for your light has dawned,
and Yahweh’s glory now streams from you!
Look carefully!
Darkness blankets the earth,
and thick gloom covers the nations,
but Yahweh arises upon you and the brightness of his glory appears over you!
Nations will be attracted to your radiant light and kings to the sunrise-glory of your new day.”

Isaiah 60:1-3 TPT

Het raakte mij zo onwijs, ik las hier de woorden terug die de Heilige Geest mij die ochtend zei. 

En de heilige geest werd zo blij! Een vreugde overviel me. Het komt waar we al zo lang op hopen en wachten, ons verlangen alleen dan veel grootser! Er overviel me zo’n dankbaarheid voor wat God voor mensen klaar heeft dat ik er geen woorden aan kan geven. Het is een belofte waar God al zo lang naar uit kijkt om waar te maken. 

Wat een zegen heeft God voor ons. Zijn glorie gaat alles te boven wat we ooit hebben gezien of gehoord! Prijs Zijn naam want Hij is hoog verheven boven elke macht en kracht. Koning in alle eeuwigheid met luister en heerlijkheid gekroond!

Ben jij klaar om in Zijn glorie te stappen en de Heilige Geest te volgen, elke stap die Hij je voorgaat?

Step into My Glory

This morning during my quiet time with God, I wrote some words with the Holy Spirit that I’d like to share, because I know it’s not just for me:

Be completely dependent on Me, dead to the world. One with Me, one in Me. My works you will do and greater.
Unity is the strength. Unity with Me and each other.
Completely in the light of My glory and splendor. So that you will be a lamp high on the mountain to the nations. They will come and drink of the Living Water that will flow from you. I will fill you, abundance you will experience. You will continue to distribute until everyone who comes is satisfied. step into My glory and shine!

An hour later I read this scripture:

“Rise up in splendor and be radiant,
for your light has dawned,
and Yahweh’s glory now streams from you!
Look carefully!
Darkness blankets the earth,
and thick gloom covers the nations,
but Yahweh arises upon you and the brightness of his glory appears over you!
Nations will be attracted to your radiant light and kings to the sunrise-glory of your new day.”

Isaiah 60:1-3 TPT

It touched me so incredibly, I read back here the words that the Holy Spirit said to me that morning.

And the holy spirit became so happy! A joy overcame me. It comes what we have been hoping and waiting for so long, our desire only then much greater! I was overwhelmed with such gratitude for what God has prepared for people that I cannot express it in words. It is a promise that God has been looking forward to fulfilling for so long.

What a blessing God has for us. His glory is beyond anything we have ever seen or heard! Praise His name for He is exalted above all might and power. King forever and ever crowned with splendor and glory!

Are you ready to step into His glory and follow the Holy Spirit every step He leads you?

Admin - 13:57 @ algemeen, profetisch | Een opmerking toevoegen