Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 31.12.2022

Vision

jpg_20221231_160220_0000.jpgIk zag een beeld van de aarde met allemaal waterkringen erop die je te zien krijgt als je steentjes in het water gooit.
Ze waren verspreid over de hele wereld, toen ik verder keek zag ik dat elke waterkring veroorzaakt werd door mensen. Dat laatste beeld is wat ik geschilderd heb:

Ik zag mensen. Gekleed in klederen van heil. Met de mantel van gerechtigheid om. Blauwpaars: Autoriteit, Heilige Geest en in Zijn kracht. Koninklijk gekroond. Ze zijn gelouterd door het vuur. Focus volledig op Hem gericht. Wandelend en handelend in geloof in de kracht van God.
Ik heb dat uitgebeeld met een arm die weinig kracht lijkt uit de stralen, ontspannen,  maar God verbindt Zijn kracht aan hen die wandelen en handelen in geloof, daar waar Hij hen zendt.
De kroon is niet glad, maar gebutst, geen naar de wereld perfecte mensen. Hun vertrouwen en loyaliteit zal bij God zijn en niet de mens. Het zullen natuurlijk gezien niet de mensen zijn die als eerste gekozen zullen worden. Maar God kijkt naar de harten, het is God die deze mensen heeft geleid en klaar gemaakt. Klaar om te gaan daar waar Hij zendt. Ze zullen het water in beroering brengen, dit water zullen golven van de glorie van God zijn die over de aarde zullen gaan. Diepe lange en hoge golven. Vandaar het goud in de golven.
Ondanks dat de arm ontspannen is wil dat niet zeggen dat er geen kracht bij komt kijken! Het zal een beweging veroorzaken wat fundamenten zal laten schudden. Zodat alleen dat wat goed is zal blijven bestaan! Terug naar hoe God het altijd al voor ogen had.20221231_155742.jpg
Het water zal het vuil uit de diepten omhoog aan het licht brengen. Daar waar duisternis is zal Zijn licht gaan schijnen! Ook zag ik daar waar de verschillende waterkringen bijelkaar kwamen, met elkaar in contact kwamen, botsten ze omhoog, uitspattingen van nog meer glorie en wonderen! Vermenigvuldiging!

Nb over de kroon:
Er zullen mensen zijn die zich af zullen vragen waarom deze kroon 9 punten heeft in plaats van 7. Dit heb ik mij ook afgevraagd, ik wilde er eigenlijk 7 maken van volheid. Maar God liet duidelijk weten dat het er 9 moesten zijn. Ik ben op onderzoek gegaan en kwam dit tegen: Ik kwam erachter dat en kroon met 9 punten een soevereine gravenkroon is. Een graaf was vertegenwoordiger van de vorst in het door hem toegewezen gebied. Ook kon hij worden aangesteld over ondoordringbare of nog onontgonnen gebieden. Het was een bestuurlijke en militaire functie midden in de samenleving. Deze bezat de meeste macht en autoriteit. Ik zag hierin mooie overeenkomsten hoe wij als, in Jezus mogen zijn op aarde. Als Zijn vertegenwoordiger in deze wereld. En dienstbaar te zijn en onontgonnen grond claimen in de Naam van Jezus. Zijn licht laten schijnen door ons heen, zodat de duisternis zal verdwijnen.

VISION

I saw an image of the earth with all kinds of water circles on it that you see when you throw stones into the water.
They were spread all over the world, when I looked further I saw that every water ring was caused by people. That last image is what I painted:

I saw people. Dressed in garments of salvation. With the cloak of righteousness on. Blue purple: Authority, Holy Spirit and in His power. Crowned Royal. They have been purified by the fire. Focus completely on Him. Walking and acting in faith in the power of God.
I’ve pictured that with an arm that seems little strength from the rays, relaxed, but God connects His strength to those who walk and act in faith, where He sends them.
The crown is not smooth, but dented, not perfect for the world. Their trust and loyalty will be with God and not man. Of course, it will not be the people who will be chosen first. But God looks at the hearts, it’s God who has led these people and made them ready. Ready to go where He sends. They will stir up the waters, these waters will be waves of the glory of God that will go over the earth. Deep long and high waves. Hence the gold in the waves.
Although the arm is relaxed, that does not mean that there is no strength involved! It will cause a movement that will shake foundations. So that only that which is good will continue to exist! Back to how God always envisioned it.
The water will bring up the filth from the depths to light. Where there is darkness His light will shine! I also saw where the different circles of water came together, came into contact with each other, they bounced up, splashes of even more glory and wonders! Multiplication!

Note about the crown:
There will be people who will wonder why this crown has 9 points instead of 7. I also wondered this, I actually wanted to make 7 of fullness. But God made it clear that it had to be 9. I did some research and came across this: I found out that a crown with 9 points is a sovereign Earl’s crown. A count was the monarch’s representative in the territory assigned to him. He could also be assigned over impenetrable or unexplored areas. It was an administrative and military function in the middle of society. This possessed the most power and authority. I saw beautiful similarities in how we as, in Jesus may be on earth. As His representative in this world. And to serve and claim virgin ground in the Name of Jesus. Let His light shine through us, so that the darkness will disappear.

Admin - 16:10 @ kroon, handen, water, profetisch | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments